Panchakarma

????????????????????????????????????

Dr. K. M. Rahul mahesh, M.D (Ay)

????????????????????????????????????

Dr. Gitty G John, M.D (Ay)